fbpx

Pozemky a požadavky

Město Cheb
developerům nabízí pozemky

0

hektarů

0

minut pěšky od centra

0

minuty pěšky od volnočasové zóny

0

minuty autem od dálnice D6

Nabízené pozemky dohromady tvoří jedinečnou lokalitu s panoramatickými výhledy na historické jádro Chebu. V kombinaci s jihovýchodní orientací svahu představují výborné předpoklady pro vznik výjimečné čtvrti úzce spjaté s městem, přitom prakticky obklopené přírodou.

Špitálský vrch je zároveň významným krajinným prvkem, který již od středověku přirozeně vymezoval rozvoj města. Dodnes se v podobě zeleného horizontu vizuálně uplatňuje na řadě klíčových veřejných prostranstvích. Investice do tohoto území má proto potenciál proměnit důležitou část Chebu, přidat do urbánní struktury města hodnotnou vrstvu reprezentující 21. století a vyvážit dosavadní rozrůstání intravilánu především jižním směrem od historického jádra.

Blízkost rekreačního areálu v údolí řeky Ohře i přehrady Skalka ještě přidává nabízenému území na atraktivitě, a zvyšuje tak hodnotu předpokládané obytné zástavby. Poloha na potenciálně hojně využívané pěší spojnici mezi těmito odpočinkovými lokalitami a sídlištěm Zlatý vrch, vytváří příležitost pro vznik klidné a přitom živoucí čtvrti s osobitým charakterem.

Mapa pozemků k prodeji (modře vyznačené). Pro zvětšení klikněte do mapy.

Seznam
parcel

K prodeji jsou následující pozemky v katastrálním území Cheb (kliknutím na parcelu se dostanete na přehled v katastru nemovitostí):

Co město
od developera požaduje

Urbanisticko – architektonická studie musí respektovat tyto základní požadavky na výstavbu:

 • posouzení možných negativních dopadů do území města Chebu, zejména ze zvýšené dopravní zátěže, s návrhem případných kompenzačních opatření nebo požadavků na další prověření funkčních systémů v území, například doprava v širším kontextu,
 • stanovení případných možných vyvolaných investic, které by s řešením souvisely,
 • návrh základního členění veřejného prostranství v návaznosti na plochu občanského vybavení, základní dopravní koncepci a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu,
 • návrh optimálního řešení pěšího a cyklistického propojení ploch s existujícím systémem města Chebu,
 • návrh optimálního řešení připojení ploch na dopravní a technickou infrastrukturu a optimálního řešení propojení ulic Komorní a Na Vyhlídce s jejím napojením na dopravní a technickou infrastrukturu, s ohledem na hodnoty a limity území,
 • křižovatka Ašská x Komorní musí být řešena jako plnohodnotná světelná a koordinovaná s investičními projekty města v této lokalitě, které jsou k nahlédnutí po domluvě u odboru investičního Městského úřadu Cheb, a to včetně připojení na ulici Komorní a Ke Skalce,
 • ulice Havlíčkova z ulice Ašská bude uzavřena pro automobilový provoz,
 • rekonstrukce ulice Komorní může být realizována po etapách,
 • řešení dešťové kanalizace z lokality V Lipách nesmí vyvolat potřebu úprav dešťové kanalizace v ulici Koželužská,
 • prostor bývalé střelnice nebo i jiný prostor obdobné výměry v dotčeném území zůstane ve smyslu developerské zástavby nevyužit pro možnou budoucí výstavbu občanské vybavenosti,
 • komunikace podél rekreační oblasti U Jána bude využívána pouze pro obsluhu zahrádkářské oblasti a nebude sloužit jako hlavní připojení nové lokality předurčené pro developerský projekt,
 • řešení komunikační obslužnosti a dostupnosti lokalit bývalých kasáren a V Lipách může vyvolat zrněnu stávajícího úzernn ího plánu,
 • podíl jednotek v bytových domech a rodinných domů v lokalitě bývalých kasáren musí být minimálně 50:50,
 • řešení jednotlivých ploch v předmětném území, může vyvolat dílčí změny územního plánu,
 • realizace developerského projektu bude zahrnovat výstavbu nových podzemních inženýrských sítí, konkrétně splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní sítě, plynovodu. sdělovacích kabelů včetně optických kabelů metropolitní sítě města Cheb a rozvodů kabelů veřejného osvětlení,
 • nové sítě budou uloženy v nových komunikacích a chodnících, které budou sloužit pro dopravní obslužnost přilehlých pozemků určených k výstavbě rodinných a bytových domů,
 • průjezdné komunikace požaduje město Cheb realizovat jako obousměrné s odpovídajícími technickými parametry s asfaltovým povrchem, chodníky a plochy parkovacích zálivů ze zámkové dlažby,
 • nově navržená komunikační síť bude navazovat na stávající komunikace v ulicích Komorní, Na Vyhlídce a Havlíčkova s následným napojením na ulici Ašskou,
 • nově navržené inženýrské sítě budou napojeny na stávající sítě v ulicích Komorní a Havlíčkova,
 • novou dešťovou kanalizaci požaduje město Cheb dimenzovat na intenzitu 15minutového deště o velikosti 150 I/s. ha. Dešťová kanalizace musí funkčně navazovat na kanalizaci navrženou v rámci investiční akce města Cheb „Rekonstrukce komunikace v ulici Havlíčkova", kteráje k nahlédnutí po domluvě u odboru investičního Městského úřadu Cheb,
 • nové kanalizační stoky splaškové kanalizace požaduje město Cheb řešit v dostatečně dimenzovaných profilech z kameninových trub s integrovaným těsněním a domovní přípojky z potrubí PVC,
 • s přihlédnutím k požadované maximální životnosti a v kontextu s navazující stávající kanalizací požaduje město Cheb nové stoky dešťové kanalizace realizovat z kameninového potrubí hrdlového s integrovaným polyuretanovým těsněním,
 • nově řešené potrubí vodovodních řadů město Cheb požaduje, na základě stanoviska provozovatele vodovodní sítě realizovat z polyethylenu,
 • páteřní plynovodní řady, vedlejší řady a plynovodní přípojky požaduje město Cheb realizovat z potrubí PEHO,
 • dimenze jednotlivých inženýrských sítí musí vycházet z odpovídajících výpočtů, páteřní s ohledem na možný další rozvoj území,
 • kupující na sebe smluvně převezme riziko za skryté vady pozemků a za případnou ekologickou zátěž v území.

Zdroj a detaily: TOP lokalita k výstavbě